โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้าร่วมงานแถลงผล พม. POLL “สังคมไทย ร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ”

วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมงานแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นเรื่อง “สังคมไทย ร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ” ภายใต้โครงการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ กิจกรรมวัดอุณหภูมิทางสังคม “พม. POLL” โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวง พม. โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) 1 - 12 ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 14 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) รวมขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 4,800 หน่วยตัวอย่าง โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าวฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กระทรวง พม. ร่วมการแถลงข่าว

 

 

 

 

 


  • Today: 63
  • Total: 81.746