โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้าร่วมและกล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรม “การเสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” จังหวัดพิษณุโลก โดยมี รมว.พม. เป็นประธานเปิดงานฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมและกล่าวรายงานในพิธีเปิดการอบรม “การเสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ และการคัดกรองการพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาชีวิตคนพิการในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กลุ่มผู้นำสตรี และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 500 คน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ดังนี้ การบรรยาย เรื่อง “การทำงานเชิงรุกของเครือข่ายด้านสังคมในพื้นที่” เวทีเสวนา เรื่อง “การคัดกรองคนพิการ การพัฒนาทักษะและการดูแลช่วยเหลือคนพิการในการดำรงชีวิตประจำวัน” และการจัดนิทรรศการการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย ด้านเด็กและเยาวชน ด้านสตรี ด้านผู้สูงอายุ และด้านคนพิการ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการในสังกัด พก. หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก คนพิการ องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข่ารวมงาน


  • Today: 1363
  • Total: 79.726