โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้าร่วมในพิธีปิดการประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 14.45 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีปิดการประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานปิดงาน พร้อมทั้งรับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายตามประเด็นสมัชชาฯ อาทิ การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ(Big Data) และการพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ เป็นต้น โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งเครือข่ายองค์กรคนพิการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 380 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 1 - 2 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ


  • Today: 45
  • Total: 81.729