วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ศาลเจ้าปู่ – ย่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีเปิด “งานวันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561” เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล อีกทั้งเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม อันเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยแนวคิดในการจัดงานวันพิการสากลครั้งนี้สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติที่กำหนดหัวข้อการจัดงานตามประเด็นหลัก คือ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ และคนพิการ ผู้แทนองค์กร สมาคมคนพิการในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน 

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน รมว.พม. ได้มอบรถวีลแชร์ให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 5 คัน มอบรางวัลคนพิการต้นแบบจังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 ราย มอบรางวัลคนพิการต้นแบบจังหวัดอุดรธานี และเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่มีการจ้างงานดีเด่น มอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแล จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 720,000 บาท มอบรถโยกให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 5 คัน จับรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คนพิการ ขณะเดียวกันได้ พบปะคนพิการและเครือข่ายที่มาร่วมงาน จำนวน 800 คน และเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ของคนพิการและเครือข่าย จำนวน 12 แห่ง พร้อมชมการแสดงละครคุณธรรมชุด “ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง” โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี