โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เปิดการประชุมสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค ประจำปี 2562 (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการประจำปี 2562” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562  เพื่อเป็นเวทีรวบรวม รับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในระดับพื้นที่ตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับชาติ เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และรวบรวมสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2565 - 2570 ต่อไป โดยมี ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด จำนวน 350  คน เข้าร่วมการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Today: 966
  • Total: 84.625