วันจันทร์ที่ 1  กรกฎาคม  2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ  นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค (กลุ่มภาคเหนือ) และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการประจำปี 2562” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2562  เพื่อเป็นเวทีรวบรวม รับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในระดับพื้นที่ตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับชาติ เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และรวบรวมสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2565 - 2570 ต่อไป โดยมี ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด (กลุ่มภาคเหนือ) เข้าร่วมการประชุม จำนวน 300 คน