โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดน่าน ประจำปี 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 18.45 น. ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 ในหัวข้อ การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียม ภายใต้แนวคิด ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมมอบรางวัลแก่หน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ สนับสนุนให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ภายในงานมีการนำผลงานด้านคนพิการที่เน้นประเด็นด้านการเสริมพลัง และส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ รวมถึงการแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ของคนพิการ ซึ่งจัดแสดงให้ประชาชนและบุคคลทั่วไป ได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของคนพิการในเชิงประจักษ์ 

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวน 500 คน

 

 


  • Today: 1505
  • Total: 83.636