โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ”

วันนี้ (1 ก.ย. 63) เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2563 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สามารถรับรู้ถึงกระบวนการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ที่อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบของกรมดำเนินไปตามกระบวนงานและในระยะเวลาที่กำหนดโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จากศูนย์/สถานและกอง/กลุ่มต่างๆ ในสังกัด พก. จำนวนทั้งสิ้น 140 คน

 


  • Today: 681
  • Total: 79.060