วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฎิบัติการ (DEP WARROOM) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยมี เจ้าหน้าที่ บุคลากร พก. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม