โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือ ผู้พิการแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือคนพิการแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบรายงานสรุปสถานการณ์คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการ และผลการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อหนุนเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพิจารณาข้อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นประธานร่วมหารือ และนางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ฝ่ายเลขานุการการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ศอ.บต. 4 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ และภาคีเครือข่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 1514
  • Total: 83.645