โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรม พก. ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบครึ่งปี)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึกบอลรูม 1 - 3 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรม พก. ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบครึ่งปี) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562 เพื่อให้การขับเคลื่อนและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ กรม พก. ประจำปีงบประมาณ 2562 สู่การปฏิบัติของหน่วยงานทั้งส่วนและภูมิภาคไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ สนองตอบต่อทิศทางนโยบายในระดับต่างๆ โดยมีผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัด พก. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน เข้าร่วมการประชุม

 

 

 

 

 


  • Today: 705
  • Total: 82.853