โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือ งานด้านคนพิการ

 

 

 

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องรับรองอธิบดีชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ฤทธิรงค์  จุฑาพฤฒิกร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในภารกิจงานด้านคนพิการ โดยมีผู้บริหาร พก. ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมให้การต้อนรับและหารือในครั้งนี้ 

 

  • Today: 1436
  • Total: 79.799