โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อบรมฯ วันสุดท้ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ”

วันนี้ (2 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2563  เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สามารถเรียนรู้ถึงกระบวนการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ที่อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบของกรมดำเนินไปตามกระบวนงานและในระยะเวลาที่กำหนด วันนี้ เป็นการบรรยาย เรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111  โดยวิทยากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร และการอภิปรายเรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนยดำรงธรรม พร้อมแบ่งกลุ่มตามประเภทของเรื่องร้องเรียน โดย วิทยากรจากศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากศูนย์/สถานและกอง/กลุ่มต่างๆ ในสังกัด พก. จำนวนทั้งสิ้น 140 คน

 


  • Today: 29
  • Total: 81.714