โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

๑. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ ม.ป.อ.๒๖๑/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคงาน 'วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"

๒. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจติจิทัล (สศด.) ที่ สศด.๑๔๐๓/ว.๐๑๒๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและคนพิการต่อยอดอาชีพ Grab Driver


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง