โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 2 เรื่องจาก 1.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

1.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว(กตป) 0008/ว 550 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เรื่องความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เพิ่มเติม)

2. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่ คค 0804.4/ว 1288 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เรื่องการรับ - ส่งหนังสือราชการระหว่างงานภาครัฐด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง