1.ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ศึกษารายระเอียดได้ที่ http://www.nhrc.or.th/getattachment/AboutUs/The-Office/Notification/T_0023.PDF.aspx

2.แจ้งเรื่อง ประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียถึงแก่สัญกรรม

เอกสารแนบ https://drive.google.com/file/d/1vPmx7iTV6DHtJF326XywfMmVOTH2f1J0/view?usp=sharing


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง