โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 9 เรื่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้

  1. กรมธนารักษ์ ที่ กค 0301/ว 43 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส และเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินิ
  2. สำนักงานศาลปกครอง ที่ ศป 0020/ว 60 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการสมัครคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  3. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่ สทป 5800/ ว613 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง การรับส่งหนังสือราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  4. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด่วน ที่ สสส.ว.ฝ.1/1147/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา
  5. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ที่ รภ (กจ) 0001/ว 505 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง ขยายเวลาการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  6. องค์การจัดการน้ำเสีย ที่ มท 5601/500 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง การติดต่อประสานงานกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  7. กระทรวงการต่างประเทศ ที่ ตก 0201/ว 3700 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การติดต่อราชการกับกระทรวงการต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  8. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 0201.5/ว 1428 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การติดต่อราชการกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  9. กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0301/4989 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การติดต่อราชการกับกรมควบคุมมลพิษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง