โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชน และเกณฑ์การประเมินล่ามภาษามือชุมชน

 

 

 

http://specialedu.dusit.ac.th/


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 1044
  • Total: 123.825