สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ ที่ สปสช 4.03/ว 7256 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม..


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง