โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์จาก ๑. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๒. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ ๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔. กระทรวงศึกษาธิการ ๕. กระทรวงหรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือเผยแพร่บทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑) เรื่อง ขอสำนวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน, ๒) เรื่อง ขอตรวจสอบเงินบำเหน็จบำนาญของบุคคลอื่น, ๓) เรื่อง บันทึกภายในของส่วนราชการ, ๔) เรื่อง ขอทราบชื่อเจ้าหน้าที่ และ ๕) เรื่อง ข้อมูลข่าวสารการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ 

๒. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๐๑.๑/ว ๑๔๑๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

๔. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๑๒๐๑.๓/๗๘๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๖

๕. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงหรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง