โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์จำนวน 2 เรื่อง จากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1.มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ที่ IYF 22100 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนทางเลือกลินคอล์น เฮาส์ 

2.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว 0004/ว2204 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่องยกเลิกใบเสร็จที่สูญหาย เล่มที่ 56 เลขที่ 048 จำนวน 1 ฉบับ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง