โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์จำนวน 4 เรื่อง จาก 1.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2.กระทรวงการต่างประเทศ 3.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

1.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ (พื้นที่เพิ่มเติม)

2.กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ

3.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1."บุหรี่ไฟฟ้า" อันตรายและผิดกฎหมาย 2.ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 3.ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2566 4.ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินสินค้าที่ควบคุมฉลาก 

4.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. ... 

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง