โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งเรื่องการพิจารณารับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง