โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แจ้งคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ ๗๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ

 

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง