สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0401.3/ ว14518 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 1 ราย 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง