โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

จ้างที่ปรึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ที่ร่วมลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการผลิตผลงานวิชาการด้านคนพิการ เพื่อเป็นช่องทางการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานสูง และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงรวมทั้งนำนวัตกรรม องค์ความรู้มาต่อยอดทางความคิดและสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมต่อไป เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย งานวิชาการเพื่อพัฒนางานด้านคนพิการ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง