Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. จำนวน ๑๓ คน (ธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. จำนวน ๑๓ คน (ธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. จำนวน ๑๓ คน (ธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๗ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อดำเนินการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการสำหรับปฏิบัติงานในภารกิจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2020 - 2023 qlink