โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

            - ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษาได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานพัสดุ ระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ - ๓๕๔๓๓๘๘ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๔ ในวันและเวลาราชการ 

 

           กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานพัสดุ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 693
  • Total: 79.071