โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์งานกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์งานกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ (Call Center Fund For Empowerment of Persons with Disabilities) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะรับฟังข้อเสนอแนะ หรือ คำวิจารณ์เป็น
ลายลักษณ์อักษรถึงอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี
กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรสาร 0 2354 5021 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 
1. เอกสารขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
 
 
2. ร่างประกาศ
 
 
3. ร่างเอกสารประกวดราคา

  • Today: 627
  • Total: 82.778