โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 13

การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 9 - 26 พฤษภาคม 2566

ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 63,000.- บาท สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เบิกจากจากต้นสังกัด


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง