โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2566

การฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2566 มีทั้งหมด 8 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น เพื่อการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ รุ่นที่ 2

2. หลักสูตรการพัมนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 14

3. หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 15

4.หลักสูตร Impactive Business & People Leadership รุ่นที่ 1

5. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม รุ่นที่ 31

6. ชุดหลักสูตร COSO Training Online 2023 

7. ปฏิทินการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2566 และปี 2567


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง