โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น "๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔"


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง