โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัมนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2565 จำนวน 42 หลักสูตร ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง