โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตร Growth Mindset การใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายในเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

2. หลักสูตรเทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำรายงานผลการพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4

3. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการเปลี่ยนความคิดความเป็นผู้นำ เพื่อการพัฒนาดูแลทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

4. หลักสูตรประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

5. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ด้วยการใช้ทักษาะ การโค้ช เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

6. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปิบัติงานด้านการใช้คำติชมอย่างสร้างสรรค์และการฟังด้วยหัวใจ เพื่อการพัฒนาการสื่อสารอย่าวมีสืทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

7. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัมนาทักษะหารเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง