Department of empowerment of persons with disabilities

Dep.go.th

พก. เคาะบ้าน โครงการ “พก. ปันสุขสู่ชุมชนลำชะล่า”จัดทำสมุดพกครอบครัว กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน  

28-02-2021

พก โดย โรงงานปีคนพิการสากล ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปฝีมือพนักงานคนพิการ กรมศุลกากร

27-02-2021

ศพอ.พระประแดง เก็บผลผลิตทางการเกษตร พร้อมนำไปประกอบอาหารให้กับผู้รับการฝึกอาชีพ

27-02-2021

พก. โดย ศพอ.บ้านทองพูนเผ่าพนัส จัดกระบวนการเรียนรู้ ฝึกภาคปฏิบัติ “การตรวจซ่อมเตารีด”

27-02-2021

สคพ. และ ศพอ. พระประแดง จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 64 ส่งเสริมคนพิการร่วมพิธีสำคัญทางพุทธศาสนา

26-02-2021

พก. โดย ศพอ.บ้านทองพูนเผ่าพนัส ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 64

26-02-2021
  • Featured VDO
  • Today: 225
  • Total: 73.970