Department of empowerment of persons with disabilities

Dep.go.th

พก. ร่วมประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็ก

03-06-2023

พก. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

03-06-2023

พก. ร่วมพิธีเปิดงาน “KICK OFF รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์” ภายใต้แนวคิด TOGETHER WE CAN หยุด ค้า คน

02-06-2023

พก. ปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน (จอมยุทธ์) ประจำปี 2566 พร้อมมอบเกียรติบัตร

02-06-2023

พก. เปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก ผ่านระบบ Zoom Meeting

02-06-2023

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน (จอมยุทธ์) ประจำปี 2566 วันที่ 2

01-06-2023
  • Featured VDO