Department of empowerment of persons with disabilities

พก. จัดอบรม เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน มุ่งขยายเครือข่าย อพม. เป็นกลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ จ. นนทบุรี

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ การคัดกรอง และการพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ นำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวง พม. นักกายภาพบำบัดสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี นายกสมาคมคนพิการนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในพื้นที่ เข้าร่วมการอบรม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องเพชรพิพัฒน์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี

 


  • Today: 1053
  • Total: 124.932