Department of empowerment of persons with disabilities

พก. รับมอบนวัตกรรมเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าโคโรน่า จาก วช.

วันนี้ (4 พ.ย.63)  เวลา 13.30 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี นางสาวอณิรา  ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางจิตรา  เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เป็นผู้แทนรับมอบนวัตกรรมเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าโคโรน่า จาก สำนักงานการวิชัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 42 เครื่อง โดยกรม พก. ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจาก วช. เป็นอย่างดี จึงได้มีการร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยมี เจ้าหน้าที่ พก. กรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้แทนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

Gallery


  • Today: 869
  • Total: 123.654