Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการระบบการติดตามและดำเนินคดีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563


  • Today: 1131
  • Total: 125.008