Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างที่ปรึกษาศึกษาเเนวทางการจัดสวัสดิการครอบครัวอุปถัมภ์และสวัสดิการสำหรับผู้ดูเเลคนพิการ


  • Today: 807
  • Total: 123.593