Accessibility

Accessibility Tools

Department of empowerment of persons with disabilities

เอกสารประกอบโครงการเงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1. 3. หนังสือมอบอำนาจ.doc
2. 4. หนังสือแสดงกรณีไม่ประสงค์รับเงินอุดหนุน.doc
3. 1. แนวทางการจ่ายเงินของ อปท..doc
4. 5. PaySlip_สำหรับคืนเงินโครงการช่วยเหลือคนพิการฯ (สำหรับ อปท.).pdf
5. 6. แนวทางปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ (หนังสือกรมบัญชีกลาง).pdf
6. 7. ว 87 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการ (หนังสือกระทรวงการคลัง).pdf
7. 2. สำคัญรับเงิน (กรณีรับเงินสด).doc