โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

พก. ลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพล นปท.3 เหยียบทุ่นระเบิด ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เยียวยาตามอนุสัญญาออตตาวา

27-01-2564

พก. หารือ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคนพิการ ประเด็นขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ

26-01-2564

พก. ร่วม สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เปิดตัวโครงการช่วยเหลือคนตาบอด สู้ภัยโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

26-01-2564

พก. หารือคณะวิจัยนำเสนอข้อมูล ประเด็นสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปี 2

26-01-2564

พก. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูคนพิการจากภัยโควิด-19 ร่วมกับผู้นำองค์กรคนพิการ

26-01-2564

พก. ประชุมติดตามการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้าน AI ตาม ม.35

25-01-2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พก. ลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพล นปท.3 เหยียบทุ่นระเบิด ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เยียวยาตามอนุสัญญาออตตาวา

27-01-2564

พก. หารือ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคนพิการ ประเด็นขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ

26-01-2564

พก. ร่วม สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เปิดตัวโครงการช่วยเหลือคนตาบอด สู้ภัยโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

26-01-2564

พก. หารือคณะวิจัยนำเสนอข้อมูล ประเด็นสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปี 2

26-01-2564

พก. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูคนพิการจากภัยโควิด-19 ร่วมกับผู้นำองค์กรคนพิการ

26-01-2564

พก. ประชุมติดตามการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้าน AI ตาม ม.35

25-01-2564
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศเผยแพร่แผนการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบัตรประชาชนผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นทางลาดทางขึ้นห้องสายด่วน 1479 เพื่อคนพิการพื้นผิวปูนที่จอดรถคนพิการป้ายที่จอดรถ ตีเส้นลูกศรจราจรช่องจอดรถด้านหน้า - ด้านหลังทาสีบาทวิถี ช่องทางเดิน และที่จอดรถคนพิการ บริเวณอาคาร 60 ปีกรมประชาสงเคระห์โดยวิธีเฉพาะเจา new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องชงชากาแฟ new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ new
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ราคากลางการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 คน ประจำปี 2564
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ราคากลาง โครงการเช่าระบบแม่ข่ายแบบคลาวน์ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ราคากลางจ้างพัฒนาระบบเว็บไชต์คนพิการ w3c ระดับ AAA
ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี และเพิ่มประสิทธิภาพ (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลาง โครงการระบบการติดตามและดำเนินคดีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลาง จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศการรับสมัครงานจากกรมประมงในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศจากสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ
ประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำนักงานธนานุเคราะห์ ประกาศแจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมส่งเสริมการสหกรณ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา
กรมส่งเสริมสหกรณ์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 อัตรา
บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด ผู้ประกอบกิจการห้างแว่นท็อปเจริญรับสมัครคนพิการตำแหน่งพนักงานดูกล้องวงจรปิด จำนวน 50 อัตรา
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค new
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ new
สำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลกรเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล new
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร งานนิติการ สำนักผู้อำนวยการ new
ขอความอนุเคราะห์ประชาสันพัมธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ขอเผยแพร่ประสัมพันธ์วารสารกำลังใจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ขอประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเผยแพร่วารสารวิชาการ "Unisearch Journal"
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เรื่องขอเชิญชวนผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี
เผยแพร่วารสารสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 3 ปี 2563
  • Today: 1192
  • Total: 43.621