โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

อธิบดี พก. ลงพื้นที่ ศพอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

24-06-2564

พก. ส่งคนพิการที่เข้ารับการรักษา ณ รพ.สนามบ้านวิทย์ฯ หายป่วยโควิด-19 กลับบ้านได้วันนี้ 4 ราย

24-06-2564

พก. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ครั้งที่ 2/2564

24-06-2564

พก. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ พิจารณาจัดทำรายงานประเทศ

24-06-2564

พก. ร่วมกับโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนให้กับคนพิการของ สคพ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ

24-06-2564

พก. ร่วมการประชุมสัมมนาออนไลน์ Anti-Personal Mine Ban Convention Intersessional Meeting ภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (วันที่ 23 มิ.ย.64)​

23-06-2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดี พก. ลงพื้นที่ ศพอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

24-06-2564

พก. ส่งคนพิการที่เข้ารับการรักษา ณ รพ.สนามบ้านวิทย์ฯ หายป่วยโควิด-19 กลับบ้านได้วันนี้ 4 ราย

24-06-2564

พก. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ครั้งที่ 2/2564

24-06-2564

พก. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ พิจารณาจัดทำรายงานประเทศ

24-06-2564

พก. ร่วมกับโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนให้กับคนพิการของ สคพ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ

24-06-2564

พก. ร่วมการประชุมสัมมนาออนไลน์ Anti-Personal Mine Ban Convention Intersessional Meeting ภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (วันที่ 23 มิ.ย.64)​

23-06-2564
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างก่อสร้างจ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานด้านการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และงานสารบรรณ (ปฏิบัติงานเพิ่มเติม) new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำกลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (คนที่ ๒) (ปฏิบัติงานเพิ่มเติม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพื่อช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในระบบสารบรรณ ปฏิบัติงานประจำกลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปฏิบัติงานเพิ่มเติม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำกลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (คนที่ ๔) (ปฏิบัติงานเพิ่มเติม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ดำเนินงานกลุ่มการคลัง งานช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานเพิ่มเติม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำกลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (คนที่ ๑) (ปฏิบัติงานเพิ่มเติม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วยดำเนินงานด้านงบประมาณและตรวจสอบใบสำคัญ (คนที่ ๒) (ปฏิบัติงานเพิ่มเติม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำกลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (คนที่ ๓) (ปฏิบัติงานเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างจ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศราคากลางซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ประกาศราคากลางการจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัล
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาสังเคราะห์ข้อมูลและความต้องการด้านงานวิจัย เพื่อการจัดทำแผนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2565 - 2569
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ new
ประกาศการรับสมัครงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประกาศการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ
ประกาศขยายระยะเวลาการรับใบสมัครและรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จนถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานกองเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริการการเงิน
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการเงิน
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง เลื่อนการดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์และวิธีสอบปฏิบัติเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
กรมตรวจบัญชีสหรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง new
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง new
สำนักงานปลัดกระทรวงการกลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป new
กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งเวียนคำแนะนำการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2)
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ เรื่อง
ขอประชาสัมพันธ์จุลสาร ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกันภัย COVID - 19 Plus
การรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 6 เรื่อง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานครหรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ