โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

อธิบดี พก. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการคนหูหนวกแห่งชาติและแผนงานตามกรอบยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

25-09-2564

พก. เข้าร่วมพิธีประกาศผู้ได้รับมอบรางวัลการประกวดวาดภาพโครงการ “พัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ”

23-09-2564

พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ติดตามการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. คนพิการ

22-09-2564

พก. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 และมอบของระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบฯ 2564

22-09-2564

พก. เข้าร่วมฟังการเสวนา “Mission to Transform : 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย”

22-09-2564

พก. จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณ "บุคลากรต้นแบบ" กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2564

22-09-2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดี พก. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการคนหูหนวกแห่งชาติและแผนงานตามกรอบยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

25-09-2564

พก. เข้าร่วมพิธีประกาศผู้ได้รับมอบรางวัลการประกวดวาดภาพโครงการ “พัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ”

23-09-2564

พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ติดตามการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. คนพิการ

22-09-2564

พก. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 และมอบของระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบฯ 2564

22-09-2564

พก. เข้าร่วมฟังการเสวนา “Mission to Transform : 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย”

22-09-2564

พก. จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณ "บุคลากรต้นแบบ" กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2564

22-09-2564
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารประกาศและเอกสารประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ๕ กฆ - ๑๔๗๖ กรุงเทพมหานคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ๕ กฆ - ๑๔๗๖ กรุงเทพมหานคร
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน กง 5865 ปทุมธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือคนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฌอ ๒๓๒๘ กรุงเทพมหานคร
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ new
ประกาศราคากลางจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศราคากลาง จ้างพนักงานทำความสะอาด ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างจ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศราคากลางซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ประกาศราคากลางการจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2564
การคัดเลือกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ new
รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)
ประกาศรับสมัครบุคคลจากกรมเจ้าท่า ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ)
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริการการเงิน
ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ (เพิ่มเติม) (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกฯตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริการการเงิน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศการรับสมัครงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยอาศัยทุนการศึกษาของรัฐบาล new
รับโอน รับย้ายข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการต่างประเทศ new
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแอลกอฮอล์เจล บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน เรื่อง สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ
การนำชุดอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" บรรจุเป็นชุดอักษรมาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14
ขอประสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 5 เรื่อง
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นและภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564
แจ้งการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Single Window @Marine Department (NSW) ของกรมเจ้าท่าในด้านการแจ้งการใช้เรือไทย และการขอใช้เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
สรุปบัญชีแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ new
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้สำหรับผู้บริหาร ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2ประจำปี 2564 new
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
สำนักงาน ก.พ. ประกาศ เรื่องแบบคำสั่งตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔