โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

พก. เคาะบ้าน โครงการ “พก. ปันสุขสู่ชุมชนลำชะล่า”จัดทำสมุดพกครอบครัว กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน  

28-02-2564

พก โดย โรงงานปีคนพิการสากล ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปฝีมือพนักงานคนพิการ กรมศุลกากร

27-02-2564

ศพอ.พระประแดง เก็บผลผลิตทางการเกษตร พร้อมนำไปประกอบอาหารให้กับผู้รับการฝึกอาชีพ

27-02-2564

พก. โดย ศพอ.บ้านทองพูนเผ่าพนัส จัดกระบวนการเรียนรู้ ฝึกภาคปฏิบัติ “การตรวจซ่อมเตารีด”

27-02-2564

สคพ. และ ศพอ. พระประแดง จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 64 ส่งเสริมคนพิการร่วมพิธีสำคัญทางพุทธศาสนา

26-02-2564

พก. โดย ศพอ.บ้านทองพูนเผ่าพนัส ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 64

26-02-2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พก. เคาะบ้าน โครงการ “พก. ปันสุขสู่ชุมชนลำชะล่า”จัดทำสมุดพกครอบครัว กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน  

28-02-2564

พก โดย โรงงานปีคนพิการสากล ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปฝีมือพนักงานคนพิการ กรมศุลกากร

27-02-2564

ศพอ.พระประแดง เก็บผลผลิตทางการเกษตร พร้อมนำไปประกอบอาหารให้กับผู้รับการฝึกอาชีพ

27-02-2564

พก. โดย ศพอ.บ้านทองพูนเผ่าพนัส จัดกระบวนการเรียนรู้ ฝึกภาคปฏิบัติ “การตรวจซ่อมเตารีด”

27-02-2564

สคพ. และ ศพอ. พระประแดง จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 64 ส่งเสริมคนพิการร่วมพิธีสำคัญทางพุทธศาสนา

26-02-2564

พก. โดย ศพอ.บ้านทองพูนเผ่าพนัส ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 64

26-02-2564
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสังเคราะห์ข้อมูลและความต้องการด้านงานวิจัย เพื่อการจัดทำแผนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2565 – 2569
ประกาศเผยแพร่แผนการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบัตรประชาชนผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการจ้างทำเอกสารประกอบการจัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2564 new
ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตเอกสารประกอบการออกบัตรประจำตัวคนพิการ new
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ new
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Multifunction กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร new
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ราคากลางการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 คน ประจำปี 2564
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ราคากลาง โครงการเช่าระบบแม่ข่ายแบบคลาวน์ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ราคากลางจ้างพัฒนาระบบเว็บไชต์คนพิการ w3c ระดับ AAA
ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี และเพิ่มประสิทธิภาพ (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลาง โครงการระบบการติดตามและดำเนินคดีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลาง จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ new
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ new
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
ประกาศการรับสมัครงานจากกรมประมงในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศจากสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ
ประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) new
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง new
ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ขอประชาสัมพันธ์จุลสาร ลด - หยุด - ภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้ง การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
แจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิตามโครงหาร "เราชนะ"
โครงการสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 64
ประชาสัมพันธ์ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน
  • Today: 247
  • Total: 73.990