โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

  • คลิปวิดีโอ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง ครั้งที่ 2 new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Multifunction กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน กง - ๕๘๖๕ ปทุมธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565
ร่างเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ครั้งที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Multifunction และเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง ครั้งที่ 2 new
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ครั้งที่ 2
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง
ราคากลางการซื้อบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลาง เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงาน ขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน พนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งผู้จัดการส่วนนิติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน ๒ อัตรา
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
แนวทางการพิจารณโครงการประชาสัมพันธ์ด้านคนพิการที่ขอรับการสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ new
ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ เรื่อง จาก ๑.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ๒.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ๔.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี new
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๕ เรื่อง new
แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2566 new
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง new
แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา new
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง จากกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ เรื่อง จาก ๑. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๒. กรมทรัพย์สินทางปัญญา ๓. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๔. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประกาศจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร รุ่นที่ 7 new
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร new
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 2 new
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Online อย่างมือโปรด้วย Canva" รุ่นที่ 1 new
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและสอบคัดเลืกตำแหน่งตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง และคำสั่ง เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการบริหารทีมงาน : ศิลปะการทำงานร่วมกัน" รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น "กลเม็ดเคล็บลับในการทำงานให้มีความสุขในสังคมทำงาน" รุ่นที่ 2