โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพและพัสดุผู้ด้อยโอกาส