โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

  • คลิปวิดีโอ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการ (One Stop Service) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเซ็ทอัพระบบโอเปอร์เรเตอร์ ระบบตอบรับอัตโนมัติ และเดินสายเครื่องโทรศัพท์โอเปอเรเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานประจำปี พก. ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลของเจ้าหน้าที่กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมติดตั้ง โครงการอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลของเจ้าหน้าที่กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการอบรม โครงการอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลของเจ้าหน้าที่กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในการอบรม โครงการอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลของเจ้าหน้าที่กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารในการอบรมโครงการอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัล ของเจ้าหน้าที่กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปี 2565
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ราคากลางโครงการ We Can Do ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ราคากลางโครงการพัฒนา Digital Platform กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ราคากลางจ้างโครงการพัฒนา Digital Platform กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 (ระยะสิ้นสุดแผน)
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแผนดิจิทัล กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ราคากลางซื้อวัสดุสำนักงานของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศการรับสมัครจำนวน 3 รายการ จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ new
ประกาศจากสำงานธนานุเคราะห์ แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผนส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและตลาด ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 new
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครจำนวน 5 รายการ จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ,กรมทรัพยากรธรณี,กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,สำนักงาน ก.พ. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ new
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ new
ประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0202/ว 2370 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 อัตรา new
ประกาศจากสำนักงานธนานุคราะห์ เรื่องแจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักการเงินและข้อมูล สถานธนานุเคาะห์ จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่14 มิถุนายน 2565
ประกาศจากสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 2 เรื่อง
ประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศจาก ๑. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ๒. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ๓. สำนักงานรัฐมนตรี ๔. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ๕.ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะรับโอนข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 15 อัตรา
ประชาสัมพันธ์จำนวน 2 เรื่อง จากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา new
ขอประชาสัมพันธ์ E-BooK ทำเนียบส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานนายกรัฐมนตรี new
ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 2 เรื่องจาก 1.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวิตฯ กสทช. และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ อว ๕๒๐๘/ว ๗๔๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม๒๕๖๕ เรื่อง ตามสัญลักษณ์ (Logo) และเครื่องหมายขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ขอประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 2 เรื่อง จากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์หนังสือจากกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ประเทศไทย เรื่องจำหน่ายดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ new
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ประกาศ เรื่องสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์