โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการงานแรงงาน (วาระปี 2563 - 2565) ครั้งที่ 12/2564 (15)

02-12-2564

พก. เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่นที่ 3

02-12-2564

พม. ลงพื้นที่ โครงการ “พม. สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย” เยี่ยมบ้านคนพิการ จ.พระนครศรีอยุธยา

01-12-2564

พก. ประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่เตรียมจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 64

01-12-2564

รองอธิบดี พก. ให้สัมภาษณ์ประเด็นงานวันคนพิการสากล 3 ธันวาคม ผ่านทางโทรศัพท์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

01-12-2564

พก. ร่วมการประชุมเครือข่ายด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 5

30-11-2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการงานแรงงาน (วาระปี 2563 - 2565) ครั้งที่ 12/2564 (15)

02-12-2564

พก. เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่นที่ 3

02-12-2564

พม. ลงพื้นที่ โครงการ “พม. สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย” เยี่ยมบ้านคนพิการ จ.พระนครศรีอยุธยา

01-12-2564

พก. ประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่เตรียมจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 64

01-12-2564

รองอธิบดี พก. ให้สัมภาษณ์ประเด็นงานวันคนพิการสากล 3 ธันวาคม ผ่านทางโทรศัพท์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

01-12-2564

พก. ร่วมการประชุมเครือข่ายด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 5

30-11-2564
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือชุมชน new
เอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ร่างเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๘ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางซื้อบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ราคากลาง เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 เดือน (เดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศราคากลางจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศราคากลาง จ้างพนักงานทำความสะอาด ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลางซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประชาสัมพันธ์ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 64 – 5 ธ.ค. 64 new
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง) new
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน new
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน ฝ่ายบริการการเงิน สำนักงานธนานุเคราะห์ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ระบบที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ วิธีการเข้าระบบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
ประสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 2 เรื่อง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลาสอบ สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
หลักเกณฑ์คัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 new
ประชาสัมพันธ์จากบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 เรื่อง 1. ขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 2. ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือพนักงานในกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค new
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง 1. เรื่อง ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค 2. เรื่องรับสมัครและการเสนอชื่อ การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง จากสถาบันวิทยาลับชุมชน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง 1.สถาบันการศึกษาทางไกลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2.มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ขอประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องรายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ฯ 2. เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพม.ร่วมสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2564
ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยอาศัยทุนการศึกษาของรัฐบาล
ประกาศ เสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน new
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในต่างประเทศ
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการทั่่วไป ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น "๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔"
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ