โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

พก. ร่วมหารือ กทม. ประเด็นการตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร

06-12-2565

พก. ร่วมหารือประเด็นการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

06-12-2565

พก. ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

06-12-2565

พก. เข้าร่วมประชุม Regional Consultative Meeting Promoting the Establishment of Regional Victim Assistance Network

05-12-2565

พก. ร่วมพิธีเปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ

04-12-2565

พก. เปิดโครงการ "การอบรมทักษะการวิจัยให้กับผู้นำคนตาบอด"

04-12-2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พก. ร่วมหารือ กทม. ประเด็นการตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร

06-12-2565

พก. ร่วมหารือประเด็นการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

06-12-2565

พก. ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

06-12-2565

พก. เข้าร่วมประชุม Regional Consultative Meeting Promoting the Establishment of Regional Victim Assistance Network

05-12-2565

พก. ร่วมพิธีเปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ

04-12-2565

พก. เปิดโครงการ "การอบรมทักษะการวิจัยให้กับผู้นำคนตาบอด"

04-12-2565
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (1 ระบบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) new
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร ในการจัดอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 และการประชมุแลกเปลี่ยนการส่งเสริมและสนับนุนการเข้าถึงสิธิและสวัสดิการของประชาชนและกลุ่มคนเปราะบางในชุมชน เขตสายไหม กรุงเทพมหานครโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 คน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดงานประกาศมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสาร เพื่อใช้ในการจัดงานประกาศมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2567)
ประกาศราคากลาง เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงาน ขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
ราคากลาง-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ-ทั่วประเทศ-เพื่อให้บริการ-one-stop-service-ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ-ณ-สถานพยาบาล ครั้งที่ 2
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการ (One Stop Service) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล (ครั้งที่ 2)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง) new
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
ประกาศจากสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน ๒ เรื่อง
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนให้หน่วยงานร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤตอกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประกาศจากสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 2 เรื่อง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
แจ้งคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ ๗๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า จาก ๑.วัดใหม่ไทยถาวร ๒.วัดหนองม่วง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผลรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ ๒๓ ปี
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทสไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ฯ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผลรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2565
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง จาก ๑. บริษัทสตรองรูท จำกัด ๒. กรมสุขภาพจิต ๓. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 2 เรื่อง จาก 1. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2. สถานบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
สำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ
ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำร
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านกา
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ และเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง "๑๓ ปี ตามหาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ"
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหร