โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

พม.-พก. รับคนพิการที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 เข้าสถานรองรับผู้ได้รับผลกระทบ ศพอ.พระประแดง

05-08-2564

พก. ร่วมกับสถาบันราชานุกูล ลงสำรวจความคืบหน้า พื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งจุดพักคอย Community Isolation (CI)

04-08-2564

พม.ช่วยเหลือแล้ว!! พก. ร่วมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

04-08-2564

พก. จับมือ APCD ประชุมหารือ พร้อมลงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation (CI)

02-08-2564

พม. ได้ประสานให้ความช่วยเหลือ คนพิการทางออทิสติกและผู้ดูแล ติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาที่รพ.สนามเพื่อคนพิการแล้ว

31-07-2564

พก. รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท โอสถสภา จำกัด ส่งต่อกำลังใจสู่ รพ. สนามบ้านวิทย์ฯ เพื่อคนพิการ

30-07-2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พม.-พก. รับคนพิการที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 เข้าสถานรองรับผู้ได้รับผลกระทบ ศพอ.พระประแดง

05-08-2564

พก. ร่วมกับสถาบันราชานุกูล ลงสำรวจความคืบหน้า พื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งจุดพักคอย Community Isolation (CI)

04-08-2564

พม.ช่วยเหลือแล้ว!! พก. ร่วมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

04-08-2564

พก. จับมือ APCD ประชุมหารือ พร้อมลงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation (CI)

02-08-2564

พม. ได้ประสานให้ความช่วยเหลือ คนพิการทางออทิสติกและผู้ดูแล ติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาที่รพ.สนามเพื่อคนพิการแล้ว

31-07-2564

พก. รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท โอสถสภา จำกัด ส่งต่อกำลังใจสู่ รพ. สนามบ้านวิทย์ฯ เพื่อคนพิการ

30-07-2564
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสำหรับ โรงพยาบาลบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตเอกสารประกอบการออกบัตรประจำตัวคนพิการ (เอกสารรองรับความพิการ) new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
เอกสารประกาศและเอกสารประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแก้ไขจุดเชื่อมต่อสายรับ - ส่งสัญญาณคอมพิวเตอร์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน new
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาแผนพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) พร้อมจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮง - ๙๐๐๔ กรุงเทพมหานคร
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตู แผงโคมไฟ ไฟฟ้า ปั๊มน้ำ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ผนังกั้นห้องน้ำ พื้นกระเบื้อง และผนังระเบียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ new
ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างจ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศราคากลางซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ประกาศราคากลางการจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัล
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาสังเคราะห์ข้อมูลและความต้องการด้านงานวิจัย เพื่อการจัดทำแผนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2565 - 2569
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศรับสมัครบุคคลจากกรมเจ้าท่า ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ)
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริการการเงิน
ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ (เพิ่มเติม) (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกฯตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริการการเงิน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศการรับสมัครงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประกาศการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ
ประกาศขยายระยะเวลาการรับใบสมัครและรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จนถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานกองเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริการการเงิน
ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) 2564 new
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ new
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแคมเปญ Refinance กรุงไทยห่วงใยบุคลากรภาครัฐ
หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ออมสิน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา new
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานครหรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ