Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ล่ามภาษามือ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

    สิทธิประโยชน์

        การให้บริการสำหรับคนพิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมายในด้านต่าง ๆ อาทิ

 1. ด้านการแพทย์ หรือสาธารณสุข
 2. ด้านการประกอบอาชีพ สมัครงาน หรือการติดต่อประสานงาน
 3. การร้องทุกข์ การกล่าวโทษ หรือเป็นพยานในชั้นพนักงานสอบสวน
 4. งานทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ซึ่งมีคนพิการทางการได้ยินเข้าร่วมด้วย
 5. การเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือการฝึกอบรม
 6. การติดต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือรับบริการสาธารณะอื่น ๆ

    เอกสารหลักฐาน

 1. แบบขอรับบริการล่ามภาษามือ (ลม.03)
 2. บัตรประจำตัวคนพิการ

    คุณสมบัติ

        คนพิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมายที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

    หน่วยบริการล่ามภาษามือขององค์กรด้านคนพิการที่ได้รับรองมาตรฐาน

 1. 1. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในท้องที่ 76 จังหวัด
              - ที่อยู่: 1/8-9 ซอยอ่อนนุช 64 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
              - โทรศัพท์: 02-012-7459, 02-012-7460
              - โทรสาร: 02-012-7461
 1. 2. กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่ภาคเหนือ   
      จำนวน 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์
      อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์
              - ที่อยู่:182/4 หมู่ที่ 10 ซอยโชคทวี 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
              - โทรศัพท์: 053-218-455
 1. 3. กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลาง เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่ ภาคกลาง จำนวน 26 จังหวัด
  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี
      นนทบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครนายก สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ตราด
      ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี เพชรบุรี และสระแก้ว
              - ที่อยู่: 223 ถนนสาครธนากร ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม73000
              - โทรศัพท์: 091-7825-386
 1. กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  และสงขลา
            - ที่อยู่: 133 ซอย 3 หมู่ 18 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
            - โทรศัพท์: 074-802-112
            - โทรสาร: 074-802-112
 1. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
              - ที่อยู่: 2/2 ห้องแถววัดใต้ ถนนวิสุทธรังสี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
              - โทรศัพท์: 087-167-8578
 1. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่จังหวัดนครพนม
               - ที่อยู่: เลขที่ 3 อาคาร รพช.เดิม ถนนข้างเรือนจำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 
              - โทรศัพท์: 042-513-900, 042-513-900          
 1. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
              - ที่อยู่: กองการประปา เทศบาลนครพิษณุโลก (ส่วนวัดโพธิ์) ถนนพิษณุโลก-เต็งหนาม ตำบลหัวรอ
                อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
              - โทรศัพท์: 084-929-1618 (ล่ามภาษามือ), 096-987-7384
 1. สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือแก่คนพิการทางการ
  ได้ยิน เฉพาะในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธานี และกำแพงเพชร
    - ที่อยู่: 98/6 บ้านกลางเมือง ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 ถนนสุขุมวิท77 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
               - โทรศัพท์: 092-812-7322
               - โทรสาร 02-720-0640
 1. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
              - ที่อยู่: 119/1 หมู่ที่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
              - โทรศัพท์: 055-010-107
 1. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่ปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร
                - ที่อยู่: 27/5 ซอย อรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10500
                - โทรศัพท์: 02-886-1188, 02-886-0955, 02-424-9230
                - โทรสาร: 02-886-00956 ต่อ 113
 1. ศูนย์บริการคนหูหนวกจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่สระบุรี
     - ที่อยู่: 12/13 ซอย 13 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
               - โทรศัพท์: 083-099-1508

สถานที่ติดต่อ

 1.   กรุงเทพมหานคร ยืนต่อหน่วยบริการล่ามภาษามือที่ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีดังนี้
          - กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลาง
          - สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
          - สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย
          - มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 
 1. ส่วนภูมิภาค ยืนต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการ
  ระดับจังหวัดและหน่วยบริการล่ามภาษามือในพื้นที่   

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

        - โทรศัพท์: 02-354-3388 ต่อ 207

 

ระบบล่ามภาษามือ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ระบบเดิม)

อัพเดทข้อมูลล่ามภาษามือ (20 พฤศจิกายน 2566) 

ล่ามภาษามือ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

แบบฟอร์มเอกสาร ล่ามภาษามือ

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561

คู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรม (ภาษาไทย)

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดหน่วยบริการล่ามภาษามือขององค์กรด้านคนพิการที่ได้รับรองมาตรฐาน พ.ศ.2561

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2020 - 2023 qlink