โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ล่ามภาษามือ

ระบบล่ามภาษามือ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

คู่มือล่ามภาษามือ 2562

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. 2552 (ยกเลิกโดยระเบียบฯ พ.ศ 2561)

คู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรม (ภาษาไทย)


  • Today: 1156
  • Total: 43.585