Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เงินสงเคราะห์

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

สิทธิประโยชน์

 1. ช่วยเหลือคนพิการ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน อยู่ตามลำพัง ไม่มีผู้ดูแล อุปการะ
 2. ช่วยเหลือครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ขาดแคลน ขัดสน ส่งผลกระทบ
  ต่อการดูแลคนพิการ
 3. ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท/ครอบครัว
  และปีละไม่เกิน 3 ครั้ง

เอกสารหลักฐาน

 1. บัตรประจำตัวคนพิการ
 2. สมุดบัญชีธนาคาร

กระบวนการ / ขั้นตอน

 1. สอบข้อเท็จจริง /ตรวจสอบคำร้อง
 2. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์
 3. คณะกรรมการพิจารณาเงินสงเคราะห์ฯ
 4. เสนอ อพก. /พมจ. /หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ
 5. มอบเงินสงเคราะห์ฯ ให้แก่คนพิการและครอบครัว ผ่านทางบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ : ตามระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์
และพื้นฟูสรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2558

สถานที่ติดต่อ

 1. กรุงเทพมหานคร ยื่นต่อศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครสาขา
  4 แห่ง ได้แก่ สาขาสายไหม ลาดกระบัง มีนบุรี และสาขาอ้อมน้อย
 2. ส่วนภูมิภาค ยื่นต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการ
  ระดับจังหวัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- โทรศัพท์: 02-354-3388 ต่อ 701-703