Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้บริหาร

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สายตรงผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ 0877172682 E-mail: kantapong.DirectorGeneral@gmail.com
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 081 700-1428 Email nataorn59@gmail.com
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 06-2591-6409 Email pisit.p@dep.go.th
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 081 700-1428 Email nataorn59@gmail.com
เลขานุการกรม
เบอร์โทรศัพท์ 080 064 9407 Email Sichakarn.poy@gmail.com
ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 063-1915438 Email vitthida.19@gmail.com
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 08 1859 8267 Email admin.wpd@dep.go.th
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ 063 114-1961 Email dep.team2561@gmail.com
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 061 403 5697 Email secretary64.dep@gmail.com
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ 08 1700 1429 Email Internal_audit@dep.go.th
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ 06 5504 1488 Email asds.dep@gmail.com
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ(โรงงานปีคนพิการสากล)
เบอร์โทรศัพท์ 08 1174 4940 Email vddc-nonthaburi@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ 06 1402 7880 Email rehab-ppd@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ 089 569 1329 Email rehab-khonkaen@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 065 9699504 Email Paopanat@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 08 1883 0365 Email yardfon@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ 08 1737 2623 Email rehab-nakhonsi@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 061 415 9374 Email nrcpd@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ 08 9569 1328 Email rehab-nongkhai@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
เบอร์โทรศัพท์ 08 1852 2836 Email tommeena55@gmail.com
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 081 9190856 Email fuengfah@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 081 859 8268 Email banrajawadee@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญฺิง)จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 061 403 4959 Email rachawadeeying@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 08 1905 2680 Email nontapum@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ 02 462 5232,08-1372-9738 Email baanphrapradaeng@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
เบอร์โทรศัพท์ 084 700-0559 Email bpkhome@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 08 1866 5129 Email karunyawet@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
Email ratchaburihome@dep.go.th เบอร์โทรศัพท์ 081 3780083
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี
Email ubonhpd@dep.go.th เบอร์โทรศัพท์ 08 5485 4525
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี
Email halfwayhouseformen@dep.go.th เบอร์โทรศัพท์ 06 5969 9627
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี
Email halfwayhouseforwomen@dep.go.th เบอร์โทรศัพท์ 081851 1327
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น
Email autistic-khonkaen@dep.go.th เบอร์โทรศัพท์ 08 5485 4526
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
Email ilovefordja@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 089 816 1061