โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้บริหาร

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สายตรงผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ 08 1907 2890 E-mail: saranpat.a@m-society.go.th
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-1744936 Email sonboon@gmail.com
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 08 1700 1728 Email nataorn59@gmail.com
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ 08 1700 1429 Email Internal_audit@dep.go.th
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ 06 5504 1488 Email asds.dep@gmail.com
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ 08 1700 1412 Email dep.team2561@gmail.com
ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 081 5625821 Email room.nep@gmail.com
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 08 1859 8267 Email admin.wpd@dep.go.th
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 08 1859 8268 Email manage.kss@gmail.com
เลขานุการกรม
เบอร์โทรศัพท์ 09 8830 4949 Email secretarydep3@gmail.com
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ(โรงงานปีสากล)
เบอร์โทรศัพท์ 08 1174 4940 Email vddc-nonthaburi@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ 06 1402 7880 Email rehab-ppd@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ 08 9569 1329 Email rehab-khonkaen@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 065 9699504 Email Paopanat@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 08 1883 0365 Email yardfon@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 08 1905 2680 Email nontapum@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 06 5969 9504 Email nrcpd@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ 08 9569 1328 Email rehab-nongkhai@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
เบอร์โทรศัพท์ 08 1852 2836 Email mokul-lopburi@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 08 1919 0856 Email fuengfah@dep.go.th
ผู้ปกครองการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 06 1403 5697 Email banrajawadee@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญฺิง)จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 08 9816 1061 Email rachawadeeying@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ 081 8544449 Email baanphrapradaeng@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
เบอร์โทรศัพท์ 08 9834 2361 Email bpkhome@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 08 1866 5129 Email karunyawet@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 08 1378 0083 Email ratchaburihome@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 08 5485 4525 Email ubonhpd@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ 06 5969 9627 Email halfwayhomeformen@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ 08 1851 1327 Email halfwayhousewomen@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 06 1403 4959 Email autistic-nonthaburi@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ 08 1737 2623 Email rehab-nakhonsi@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ 08 5485 4526 Email autistic-khonkaen@dep.go.th