โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

พก. ร่วมลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ช่วยกลุ่มเปราะบางลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” โดยมี รมว.พม. นำลงพื้นที่

05-03-2564

พก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ บูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพการมีงานทำของคนพิการ ครั้งที่ 1/64

05-03-2564

พก. จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ปีงบฯ 64

04-03-2564

พก. หารือ UNICEF ประเด็นการเตรียมการประชุมหารือแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2565 - 2569)

04-03-2564

อธิบดี พก. นำคณะผู้บริหารให้สัมภาษณ์ในรายการเคียงบ่าเคียงไหล่ NBT

04-03-2564

พก. ประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ พิจารณาแนวทางการจัดประชุมที่ทุกคนเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้า

03-03-2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พก. ร่วมลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ช่วยกลุ่มเปราะบางลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” โดยมี รมว.พม. นำลงพื้นที่

05-03-2564

พก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ บูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพการมีงานทำของคนพิการ ครั้งที่ 1/64

05-03-2564

พก. จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ปีงบฯ 64

04-03-2564

พก. หารือ UNICEF ประเด็นการเตรียมการประชุมหารือแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2565 - 2569)

04-03-2564

อธิบดี พก. นำคณะผู้บริหารให้สัมภาษณ์ในรายการเคียงบ่าเคียงไหล่ NBT

04-03-2564

พก. ประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ พิจารณาแนวทางการจัดประชุมที่ทุกคนเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้า

03-03-2564
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารในการลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการ "พก. ปันสุขสู่ชุมชน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พก.จะตามไปเยี่ยมชุมชนลำชะล่า" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ new
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 25 รายการ new
ประกาศผู้ชนะการจ้างทำเอกสารประกอบการจัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2564
ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตเอกสารประกอบการออกบัตรประจำตัวคนพิการ
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Multifunction กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Multifunction กลุ่มบริหารทรัพยากร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเดินสายโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 7 เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ราคากลางการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 คน ประจำปี 2564
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ราคากลาง โครงการเช่าระบบแม่ข่ายแบบคลาวน์ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ราคากลางจ้างพัฒนาระบบเว็บไชต์คนพิการ w3c ระดับ AAA
ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี และเพิ่มประสิทธิภาพ (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลาง โครงการระบบการติดตามและดำเนินคดีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลาง จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอประกาศจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย new
ประกาศจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเรื่องรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา new
ประกาศ กรมสรรพากร มีความประสงค์จะรับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป new
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง) new
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ new
ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนมีนาคม 2564 จากกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย new
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan)
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ขอประชาสัมพันธ์จุลสาร ลด - หยุด - ภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้ง การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
แจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิตามโครงหาร "เราชนะ"
โครงการสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 64
  • Today: 1278
  • Total: 81.070