โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

📌ประมวลภาพการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ พก. และ หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 64

10-04-2564

อธิบดี พก. บันทึกเทปรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ ประเด็นความห่วงใยคนพิการ และมาตรการ covid-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

09-04-2564

พก. เข้าร่วม นำเสนอผลการดำเนินงานรายกรมฯ จาก “เปราะบางสู่เข้มแข็ง” (1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา) ชุมชนลำชะล่า (โคกบ่าวสาว) บูรณาการภาคีเครือข่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

09-04-2564

พก. จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากรและแผนดิจิทัล ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

09-04-2564

พก. จัดพิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัวแบบ New Normal เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564

08-04-2564

พก. ร่วมลงพื้นที่ช่วยกลุ่มเปราะบางประสบภัยจากพายุฤดูร้อน อ.นครไทย และ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

08-04-2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประมวลภาพการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ พก. และ หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 64

10-04-2564

อธิบดี พก. บันทึกเทปรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ ประเด็นความห่วงใยคนพิการ และมาตรการ covid-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

09-04-2564

พก. เข้าร่วม นำเสนอผลการดำเนินงานรายกรมฯ จาก “เปราะบางสู่เข้มแข็ง” (1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา) ชุมชนลำชะล่า (โคกบ่าวสาว) บูรณาการภาคีเครือข่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

09-04-2564

พก. จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากรและแผนดิจิทัล ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

09-04-2564

พก. จัดพิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัวแบบ New Normal เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564

08-04-2564

พก. ร่วมลงพื้นที่ช่วยกลุ่มเปราะบางประสบภัยจากพายุฤดูร้อน อ.นครไทย และ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

08-04-2564
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกลุ่มงานเลขานุการนักบริหารอธิบดี กลุ่มงานเลขานุการนักบริหารรองอธิบดี และ กองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายหน้าห้องและตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำชาย และขั้วหลอดไฟฟ้า กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. DEP WAR ROOM กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าในการจัดอบรมหลักสุตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จำนวน 3 รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัล
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาสังเคราะห์ข้อมูลและความต้องการด้านงานวิจัย เพื่อการจัดทำแผนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2565 - 2569
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง
ประกาศราคากลางเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ระยะสิ้นสุดแผน)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2564)
ราคากลางการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 คน ประจำปี 2564
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง เลื่อนการดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์และวิธีสอบปฏิบัติเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ new
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง) new
กรมตรวจบัญชีสหรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ
ประกาศ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ประกาศรับสมัคร จำนวน 2 อัตรา จากคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 3 เรื่อง new
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ขอส่งสำเนาหนังสือ 3 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ขอประสัมพันธ์ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนเมษายน 2564
ขอประสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน
ขอประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
ขอประชาสัมพันธ์จากกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนเเปลงหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชน และเกณฑ์การประเมินล่ามภาษามือชุมชน
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุง
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 1 ราย
  • Today: 756
  • Total: 123.543