โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ตั้ง: 751 หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์: 085-485-4525, 045-315-319
E-mail: ubonhpd@dep.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/ubondisabled

  • Today: 1534
  • Total: 83.665